พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสีเขียว ที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย( food safety Hospitealtal ) ที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้ข้อสังเกตว่า การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็นโรงพยาบาลนำร่องของเขตสุขภาพที่ 5 โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และได้รับการประเมินโครงการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีการเปิดตัวโครงการขึ้นแล้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขยาย ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ในการดำเนินงานและหวังว่าจะทำให้ผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการขยะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยากให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้นำภูมิปัญาท้องถิ่นมาใช้ ตลอดจนการรับประทานอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพ ดี ผู้ป่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยมีเครือข่าย อสม.ที่เป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพ ด้วยสมาร์ทโฟน สู่ อสม. 4.0
ทั้งนี้ กระทรวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” แต่ปัญหาที่พบมากที่สุดในภาคกลาง คือ Smart citizen เด็กและผู้สูงอายุ การพัฒนาต้องเริ่มจากเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี และการดูแลให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ทำให้ตนเองมีคุณค่า
/ขอบคุณ สสส